Tumblelog by Soup.io
 • kurdebele
 • anqqq
 • katvont
 • withmyheadinspace
 • brianmay
 • 9agucha
 • Bart966
 • muladhara
 • peper
 • chocolatecandle
 • imagineallthepeople
 • kasiahejter
 • MyBlackWings
 • weloveitloud
 • bloodymary
 • 18alexa18
 • zorza
 • strawberrysatisfaction
 • mescaline
 • strasznik
 • paliti
 • blurred-dreams
 • czasnazupe
 • Vichy
 • laj
 • yochimu
 • ewik
 • fromheretoeternity
 • TankistD
 • marrcin
 • dyamihoke
 • maria-magdalena
 • sbt
 • dekstrometorfan
 • restlessmind
 • dziubas
 • meeds
 • tryy
 • heart-shaped
 • guyver
 • BeHappy
 • maryjanejanis
 • Americanlover
 • lokhard
 • principessa
 • Gruffudd
 • nothinglefttolose
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

5447 ca85
Reposted bynezavisanletshavesexdefinition-of-sex
0245 7e94
Reposted fromnutt nutt viamaryjanejanis maryjanejanis
You took my pride
You took control
There’s nothing sacred anymore
Give back what’s mine
Give back my soul
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
3791 1516 500
3626 0736
Reposted fromDennkost Dennkost viaCarridwen Carridwen
7775 667b
Reposted fromshakeme shakeme viaseleneskin seleneskin
Reposted frommrrru mrrru viairmelin irmelin
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
6130 9042 500
see more
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
Reposted fromu-dit u-dit viajanealicejones janealicejones
1990 b817 500
4763 c9ef
Reposted fromTamahl Tamahl
3235 b9f0
Reposted fromhysterie hysterie viamadadream madadream
3909 b48f
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viakinkaaa kinkaaa
6081 63ea 500
Reposted fromotters otters viazombiekrasko zombiekrasko
6268 18c4 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl